top of page

PhDr. Lenka Marková

 

Vyštudovala som strednú pedagogickú školu – učiteľ MŠ.

Ďalej som študovala na Filozofickej fakulte UKF, štúdium som ukončila doktorátom z histórie.

Učila som v materskej škole, na gymnáziu, viedla som detské letné tabory, v oblasti výchovy a vzdelávania pracujem 9 rokov

momentálne spoznávam detský svet prostredníctvom mojej dcery Emušky

mojou výzvou je vybudovať kvalitnú súkromnú škôlku, kde sa budú Vaše ratolesti bezpečne rozvíjať po stránke duchovnej a telesnej. Teším sa na spoluprácu.

 

Zuzana Žáková

 

Som absolventkou Strednej pedagogickej školy v Modre. Od roku 1998 som pracovala ako učiteľka materskej školy:  6 rokov v heterogénnej (zmiešanej) jednotriednej materskej škole a 4 roky v homogénnej triede (deti rovnakého veku) materskej školy. 

V roku 2007 som absolvovala  3 mesačný kurz angličtiny na Long Island univerzity. 

V roku 2011 som ukončila kontinuálne vzdelávanie: Obsahová reforma v materskej škole. 

Pri práci s deťmi sa snažím o vytvorenie priateľského prostredia, v ktorom deti  bez zábran vyjadrujú svoje pocity, potreby , želania .  Kamarátskym prístupom utváram podmienky pre vznik  interakcií medzi deťmi, podporujem ich aktivitu, spoluprácu,rešpektovanie jednotlivcov a podnecujem  vznik pozitívnych emócií: tanec, spev, zábava. Využívam metódy stimulujúce  morálny a sociálno emocionálny rozvoj : sociálne a morálne diskusie, hlasovanie, tvorba pravidiel, riešenie konfliktov.

 

Mgr. Gabriela Nemcová

 

Vyštudovala som gymnázium v Senici. Vysokoškolské štúdium som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte – odbor psychológia a pedagogika. Počas štúdia som pracovala ako asistentka učiteľa v súkromnej materskej škole v Bratislave, a taktiež som pracovala ako súkromná opatrovateľka. Absolvovala som kurz Efektívneho rodičovstva krok za krokom a v blízkej budúcnosti mám v pláne dorobiť si v tomto smere i lektorský kurz, preto vo výchove detí uprednostňujem demokratický štýl výchovy. Štandardnú edukáciu, ktorú realizujem podľa ISCEDU 0, sa snažím obohacovať prvkami z programov KEMSAK(rozvíja nonkognitívnu stránku osobnosti) a KO-SE-

TO(rozširujúci program kurikula zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa). Cieľom mojej práce s deťmi je podporovať ich všestranný a harmonický vývin, a uplatňovať demokraciu vo výchove, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte a učí deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie

 

 

 

bottom of page