top of page

Naša edukačná činnosť vychádza z koncepcie Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, v tejto koncepcii sa definujú hlavné ciele a požiadavky na obsah výchovy a vzdelávania. Pripravujeme aktivity, v ktorých sa bude rozvíjať:

 

SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE

 • viesť deti, aby si udržiavali poriadok

 • podporovať u detí spoločnú hru

 • viesť deti, aby vedeli "poprosiť, poďakovať, pozdraviť, zablahoželať"

 

SAMOOBSLUŽNÉ A HYGIENICKÉ NÁVYKY

 • osvojovať základy kultivovaného stolovania - samostatne jesť

 • čistenie zúbkov

 • viesť deti samostatne sa obliekať a vyzliekať

 

EMOCIONÁLNE PREŽÍVANIE

 • upevňovať citové vzťahy k členom rodiny

 • upevňovať citové vzťahy medzi deťmi

 • učiť predchádzať pocitom strachu

 • rozvíjať pocit istoty a sebavedomia

 • podporovať objavovanie vyšších citov – súcit, snaha pomáhať iným

 • rozvíjať lásku k prírode

 

POHYBOVÉ ZRUČNOSTI

 • chôdza v rôznom tempe, medzi prekážkami, chôdza v rytme

 • zdokonaľovať lezenie, plazenie, preliezanie, podliezanie, skok, preskok

 • podávať a hádzať ľahké predmety

 • pestovať zmysel pre rytmus

 

AKTIVITY ROZVÍJAJÚCE VNÍMANIE, PREDSTAVIVOSŤ, PAMÄŤ, POZORNOSŤ

 • triediť predmety podľa farby, veľkosti, tvarov

 • vnímať zmeny polohy

 • poznávať činnosti a jednotlivých vzťahov

 • poznávať objekty na obrázku

 • poznávať funkcie a účely známych predmetov

 

AKTIVITY ROZVÍJAJÚCE REČ

 • rozširovať slovnú zásobu

 • stimulovať detí k odpoveďiam

 • učiť pozorovať súvislejší dej

 

AKTIVITY ROZVÍJAJÚCE HUDOBNÉ CÍTENIE

 • rozvíjať zmysel pre hudbu

 • prebúdzať a rozvíjať schopnosti speváckej produkcie

 • rozvíjať citlivosť sluchu

 • oboznamovať deti so súborom hudobných nástrojov

 

AKTIVITY ROZVÍJAJÚCE ESTETICKÉ CÍTENIE A VÝTVARNÉ SCHOPNOSTI

 • umožňovať deťom hravé experimentovanie s výtvarným materiálom

 • viesť deti výtvarne vyjadriť predstavy

bottom of page