top of page

Venovním 2% z Vašich daní prispejete na aktivity v našej škôlke.
Ďakujeme
 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2021 poukázali 2% z daní roku 2020.

Časové lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021:

 

15.2.2022 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

xxxxx.2022 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

 

Všetky tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní zamestnancov si môžete stiahnuť na tejto stránke kliknutím na príslušný názov tlačiva. Po ich otvorení si ich môžete najprv vypísať a potom vytlačiť.

 

Tlačivo "Potvrdenie..."  je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa.

Tlačivo "Vyhlásenie..." doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.

 

Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska.

 

Obe tlačivá je nutné odovzdať na daňovom úrade najneskôr do 30.04.2022 !!

 

 


Identifikačné údaje OZ TRION ako prijímateľa vašich 2% z dane:

 

obchodné meno a názov:    TRION - Klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov
sídlo:                                Ľudovíta Rajtera 5335/10, Pezinok 90201
IČO:                                  42177120
právna forma:                    Občianske združenie

 

Postup krokov sa líši v závislosti od toho, či ste:

 

 • Zamestnanec

 • Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 • Právnická osoba

 

 

Fyzická osoba – zamestnanec

 

Postup krokov:

 

 • Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 

 

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

 • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácii poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 

 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do "Vyhlásenia" spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (naše údaje sú vo vyhlásení už predvyplnené).

 

 • Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácii – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.

 

 • Tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Potrebné tlačivá:

 

 

 

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 

Postup krokov:

 

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácii. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.

 

 

 • V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácii – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.

 

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Potrebné tlačivá:

 

 

Právnická osoba

 

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

 

POZOR:

 • a) Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať iba 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane.

 

 • b) Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 

 

      Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 

 • V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma) do našej organizácii – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať.

 

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania naVáš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby je predvyplnené údajmi našej organizácie. 

 

Potrebné tlačivá:

OZ TRION - STANOVY

      

Stanovy občianskeho združenia „TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov“:

 

1. Cieľom klubu TRION je:

- vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti s orientáciou hlavne na aktívne trávenie voľného času detí pri spoločných aktivitách so zameraním na telesné cvičenia, aktivity na rozvoj kreatívneho myslenia a relaxačné cvičenia, čo bude viesť k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťammi a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

 

2. Úlohy klubu TRION sú:

- organizovať kurzy, súťaže, semináre a záujmové krúžky pre členov a verejnosť s výchovno-vzdelávacím zameraním

- využívať najnovšie poznatky a pomôcky za účelom zvyšovania úrovne organizovaných športových a kultúrnych aktivít

- zabezpečiť kvalifikovanú starostlivosť pre deti

- počas prázdnin a voľných dní organizovať aktivity na zmysluplné využitie voľného času pre deti do 6 rokov

- vytvoriť estetické a bezpečné prostredie pre pobyt detí pri hre, aktivitách ako aj kontakte s inými deťmi

- rozvoj a podpora vzdelávacích a poznávacích aktivít, ako sú besiedky, exkurzie, pozývanie hostí s cieľom priblížiť deťom rozličné oblasti života, rôzne povolania

- podpora ekologického myslenia a správania sa, podpora enviromentálnej výchovy, dovybavenie enviromentálnej triedy ako aj finančná pomoc pri organizovaní výletov

- podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia priestorov využívajúcich klubom TRION, inováciou učebných a didaktických pomôcok

 

 

Identifikačné údaje OZ TRION:

 

obchodné meno a názov:     TRION - Klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov
sídlo:                                Ľudovíta Rajtera 5335/10, Pezinok 90201
IČO:                                  42177120

DIČ:                                  2023010682
právna forma:                    Občianske združenie

bottom of page