top of page

NA KOHO SA TEŠÍME

Privítame všetky deťúrence od 2 do 6 rokov

OD KEDY – DO KEDY

Naša škôlka je otvorená od pondelka do piatka od 6.30. do 18.00 hod.  (prípadne podľa dohody)

Škôlka je otvorená aj počas letných prázdnin.

ČO PONÚKAME

  • Individuálna starostlivosť: Detičky sú rozdelené na tri skupiny , skupinka najmladšie detičky - 2-3 ročné, skupinka mladšie detičky - 3 ročné , skupinka staršie detičky - 4-6 ročné

  • Výchovávať a vzdelávať v zdravom prostredí – pracujeme len s prírodným materiálom /nič plastové/, všetky hračky a pomôcky spĺňajú európsku normu EN71. Vedieme deti k upevňovaniu návykov zdravého životného štýlu (veľa pohybu a hier na čerstvom vzduchu, zdravá vyvážená strava a kvalitný pitný režim, pohodová atmosféra a relax v rámci denného režimu, kľudné “zelené“ okolie rodinného domčeka)

  • Výchovno–vzdelávací proces prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0

  • Angličtina – dvakrát do týždňa

  • spolupráca s detskou stomatologičkou MUDr. Lenharčíkovou

  • Spolupráca s rodičmi – nielen počas úvodného adaptačného procesu dieťaťa, ale i v rámci priebežných konzultácii, no najmä pri našich oslavách a významných zábavných akciách

  • Úrazove poistenie

PERSONÁL

STRAVA

PhDr. Lenka Marková

 

Vyštudovala som strednú pedagogickú školu – učiteľ MŠ.

Ďalej som študovala na Filozofickej fakulte UKF, štúdium som ukončila doktorátom z histórie.

Učila som v materskej škole, na gymnáziu, viedla som detské letné tabory, v oblasti výchovy a vzdelávania pracujem 9 rokov

momentálne spoznávam detský svet prostredníctvom mojej dcery Emušky

mojou výzvou je vybudovať kvalitnú súkromnú škôlku, kde sa budú Vaše ratolesti bezpečne rozvíjať po stránke duchovnej a telesnej. Teším sa na spoluprácu.

 

Zuzana Žáková

 

Som absolventkou Strednej pedagogickej školy v Modre. Od roku 1998 som pracovala ako učiteľka materskej školy:  6 rokov v heterogénnej (zmiešanej) jednotriednej materskej škole a 4 roky v homogénnej triede (deti rovnakého veku) materskej školy. 

V roku 2007 som absolvovala  3 mesačný kurz angličtiny na Long Island univerzity. 

V roku 2011 som ukončila kontinuálne vzdelávanie: Obsahová reforma v materskej škole. 

Pri práci s deťmi sa snažím o vytvorenie priateľského prostredia, v ktorom deti  bez zábran vyjadrujú svoje pocity, potreby , želania .  Kamarátskym prístupom utváram podmienky pre vznik  interakcií medzi deťmi, podporujem ich aktivitu, spoluprácu,rešpektovanie jednotlivcov a podnecujem  vznik pozitívnych emócií: tanec, spev, zábava. Využívam metódy stimulujúce  morálny a sociálno emocionálny rozvoj : sociálne a morálne diskusie, hlasovanie, tvorba pravidiel, riešenie konfliktov.

 

Mgr. Gabriela Nemcová

 

Vyštudovala som gymnázium v Senici. Vysokoškolské štúdium som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte – odbor psychológia a pedagogika. Počas štúdia som pracovala ako asistentka učiteľa v súkromnej materskej škole v Bratislave, a taktiež som pracovala ako súkromná opatrovateľka. Absolvovala som kurz Efektívneho rodičovstva krok za krokom a v blízkej budúcnosti mám v pláne dorobiť si v tomto smere i lektorský kurz, preto vo výchove detí uprednostňujem demokratický štýl výchovy. Štandardnú edukáciu, ktorú realizujem podľa ISCEDU 0, sa snažím obohacovať prvkami z programov KEMSAK(rozvíja nonkognitívnu stránku osobnosti) a KO-SE-

TO(rozširujúci program kurikula zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa). Cieľom mojej práce s deťmi je podporovať ich všestranný a harmonický vývin, a uplatňovať demokraciu vo výchove, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte a učí deti prijímať zodpovednosť za svoje správanie

 

 

 

Poskytujeme celodennú stravu (desiata, obed, olovrant), ovocie a zelenina dostupné počas celého dňa. Pitný režim bude zabezpečený prostrednitvom čajov.

NÁŠ DEŇ

V našej škôlke využívame interierové priestory /herňa, tvorivá dielňa, samostatná spálňa, jedáleň/ a zahradu. Všetky aktivity prebiehajú v bezpečnom prostredí.

7:00 - 8:30 hod.

príchod, hry podľa výberu detí

8:30 – 8:40 hod.

hudobno–pohybová chvíľka – pohybová hra

8:40 – 9:00 hod.

hygiena, desiata

9:00 – 9:30 hod.

edukačná časť

9:30 - 10:00 hod.

príprava na pobyt vonku

10:00 – 11:00 hod.

pobyt vonku

11:00 – 11:30 hod.

príprava na obed

11:30 - 12:00 hod.

obed

12:00 – 12:15 hod.

hygiena, príprava na spánok

12:15 – 14:00 hod.

spánok

14:00 – 14:30 hod.

hygiena, príprava na olovrant

14:30 – 14:45 hod.

olovrat

14:45 – 18:00 hod.

edukačné hry, pobyt vonku, odchod detí domov

CENY

  • Celodenná starostlivosť – 315 EUR, strava 4,0 eur/deň

  • Poldenná starostlivosť - 215 EUR, strava 3,0 eur/deň

bottom of page