top of page

Program „Predškolák “

Prečo prichádzame s programom “Predškolák“?

- Náš program Predškolák je súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program sme vytvorili podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, lebo našou snahou je už 3 roky dostať sa do siete škôl a školských zariadení. Túto našu snahu nepodporuje zastupiteľstvo mesta Pezinok s argumentom, že by štátne materské školy mali konkurenciu.

- Nie je našou snahou byť konkurenciou pre štátne materské školy, ale naším zámerom je poskytnúť kvalitné prostredie pre výchovno- vzdelávací proces predškolákov a detí vo veku od 2-6 rokov v menšom kolektíve.

- Pri vytváraní nášho programu sme vychádzali z predchádzajúcich skúseností, ktoré sme nadobudli v práci s deťmi vo veľkých kolektívoch v materských školách a so skúseností, ktoré máme s deťmi v našom menšom detskom kolektíve počas 7 ročného pôsobenia v našom centre.

- Práve so skúsenosti vieme, že prostredie s menším počtom detí v skupine cca 10 detí- rovesníkov je optimálne pre komplexný rozvoj dieťaťa.

Aké výhody prináša pre dieťa menší kolektív?

 • V menšom kolektíve sa formujú užšie vzťahy medzi deťmi ale aj medzi deťmi a učiteľom, je priestor na hlbšie poznávanie sa navzájom, deti sú v našej škôlke 2-3 roky a učiteľ sa nemení

 • V menšom kolektíve je väčší priestor na poznávanie sa navzájom, vytvára sa vzájomná dôvera, kvalitnejšie sa diagnostikuje problém a individuálne sa pristupuje

 • V menšom kolektíve sa môže dieťa intenzívnejšie realizovať, nie je brzdené časom , inou organizáciou,

 • V menšom kolektíve je menej stresu, rušivých momentov

1. Charakteristika programu

        Cieľom nášho programu je dieťaťu dať taký základ, aby malo celý život potešenie zo vzdelávania.

             

        Názov nášho školského vzdelávacieho programu je „ Škola zážitkov“

        Názov nášho programu vystihuje cieľ našich aktivít a to je, aby deti aktívne prežívali a neboli pasívny konzumenti reality.

        Základná metóda, ktorú využívame je zážitkové učenie a v predškolskej skupine aj projektové učenie.

        Vytvárame také prostredie, aby mohlo dieťa klásť otázky, hodnotiť, polemizovať, samostatne a tvorivo myslieť.

     

      Výchovno -vzdelávací systém je premyslený a plánovaný, dané témy ktoré preberáme sa snažíme realizovať v danom prostredí blízkom pre danú tému.

         Napr. v téme „ Ja a moje mesto“  absolvujeme náučnú vychádzku v meste, ideme do múzea poznávame najdôležitejšie objekty mesta. V téme ,, Bratislava hl. mesto“  cestujeme po Bratislave rôznymi dopravnými prostriedkami. V téme„Ja a Slovensko“  aplikujeme hry o cestovaní, spoločenské hry. V témach, ktoré sa orientujú na ročné obdobie, premeny prírody v danom ročnom období prežívajú deti v prírode, raz za mesiac máme veľkú vychádzku do prírody a v mesiacoch od apríla do októbra raz do týždňa sme pravidelne v prírode. Intenzívne spolupracujeme s rôznymi inštitúciamipričom deti pri stretnutí s odborníkmi môžu kvalitnejšie danú tému uchopiť. Prikrmovať zvieratá v zime ideme s ujom poľovníkom, poznávať život hmyzu- včiel ideme do včelieho múzea a o hmyze nám príde porozprávať ujo. Proces výroby pečiva poznávame v pekárni, vesmír poznávame v observatóriu, starostlivosť o zúbky realizujeme cez dentálprojekt. V téme „Povolania“ prichádzajú rodičia porozprávať o svojom povolaní.  V téme Čas a dávno, pradávno prichádza medzi nás ujo archeológ. V témach kultúra a umenie ideme do divadla  a prichádza medzi nás ujo hudobník. V téme ,,Doprava a bezpečnosť “ nám príde porozprávať teta policajtka, ujo železničiar.

2. Metódy, ktoré využívame pri výchove a vzdelávaní

 

          V našej škôlke sa uplatňujú princípy tvorivo- humanistickej výchovy a dieťa je naším rovnocenným partnerom.

Metódy, ktoré využívame plne aktivizujú pozornosť dieťaťa, podporujú a rozvíjajú u detí intenzívne myslenie, správanie a prežívanie.

 •  A, Metóda hrania rolí -  najprirodzenejšiaaktivita pre dieťa je hra. V hre dieťa nachádza uspokojenie, radosť, prináša mu pokoj, šťastie, ventiluje nežiaduce vplyvy. Žiaden z dospelých nemá rád, ak ho pri tvorivej práci alebo činnosti neustále niekto ruší. Ani dieťaťu to nie je príjemné, keď ho rušíme uprostred hry. V našej škôlke má dieťa maximálny priestor na tvorivé hry. Vo veľkých škôlkach kde musí byť všetko maximálne organizované/ lebo každá trieda ide v danom čase obedovať/to nie je úplne možné. V našej škôlke sa dá aj flexibilne podľa potreby detí upraviť čas pre danú aktivitu. V hre je priestor na kladenie otázok, hľadanie, pátranie, skúmanie, bádanie

 • B, Metóda tvorivej dramatiky – tvorivá dramatika je postavená na zážitku, učenie zážitkom v sebe zahŕňa skúmanie osobných pocitov, postojov, hodnôt, pomocou ktorého sa môžu uplatniť poznávacie zručnosti v priebehu činnosti, alebo neskoršie. Túto metódu využívane najmä v našom projekte  „ Zázračná knižnička“-  deti sa oboznamujú a spoznávajú svet cez poučné príbehy. Detské knihy si nielen čítame, ale príbehy aj intenzívnejšie deti prežívajú cez dramatizáciu / príbehy si samé deti hrajú/, príbehy výtvarne zobrazujú, postavičky modelujú, o príbehoch vymýšľajú pesničky.

 • C, Metóda hlasného uvažovania – v našej škôlke je dosť času na to, aby každé dieťatko mohlo vyjadriť svoj názor. Dieťa má priestor rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a učiteľ má priestor a čas hodnotiť a diagnostikovať verbálny prejav dieťaťa. Pri hlasnom uvažovaní sa rozvíjajú najmä kognitívne schopnosti- porovnávanie, triedenie, elementárna indukcia a dedukcia.

 • D, Metóda diskutovania - táto metóda je často spojená s metódou hlasného uvažovania. Deti potrebujú to, čo si myslia a čo sa učia tiež vyjadriť / verbálne, kresbou, trojrozmerným modelom.

 • E, Projektové metódy - predškoláci si vytvárajú svoje elementárne projekty na danú tému, cieľom aktivity je hravou formou motivovať dieťa aby rozmýšľalo o probléme, vedelo komunikovať a odprezentovať problematiku

  

    Náš program je koncipovaný s dôrazom na rozvíjanie environmentálneho povedomia – environmentálnym cieľom sme prispôsobili nielen obsah výchovy ale aj prostredie v škôlke- hračky, pomôcky sú väčšinou z dreva, textilu, vlny, korku.

     Čo najviac aktivít sa snažíme realizovať vonku v prírode a jedno popoludnie v týždni pravidelne trávime v prírode a v enviro krúžku zážitkovými formami spoznávame živú aj neživú prírodu.

      V našom prostredí intenzívnejšie vedieme  prosociálneho správania.

 

3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

v procese výchovy a vzdelávania sme si vymedzili tieto ciele

 • dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania

 • uplatňovať princíp aktivity a vlastnej prezentácie

 • naučiť deti chrániť si svoje duševné aj fyzické zdravie- vytvoriť také prostredie, aby sa deti učili vnímať vlastnú jedinečnosť, celistvosť duševnú aj fyzickú, na jednej strane podporovať individuálny prejav , na strane druhej upevňovať spolupatričnosť, viesť deti k asertivite

 • umožňovať dieťaťu pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe

 • prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič- dieťa- učiteľ

 • eliminovať stresové situácie

 • odborne diagnostikovať dieťa

 • využívať metódy tvorivo-humanistickej výchovy, postupovať podľa systému KEMSAK

bottom of page